J-GoodTech ジェグテック

閉じる

APPEAL POINT

SANKO MOLD CO.,LTD.

ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติก(เรซิน)ด้วยการฉีดขึ้นรูปพลาสติกจากแม่พิมพ์ที่ได้รับการออกแบบโดยใช้เทคนิควิเคราะห์การไหลของพลาสติก รวมถึงผลิตแม่พิมพ์สำหรับฉีดขึ้นรูปพลาสติก

โดยผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ชิ้นส่วนสวิตช์สำหรับระบบไฟฟ้าในรถยนต์ ชิ้นส่วนที่บังแดดและอื่น ๆ บริษัทฯ ได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านแม่พิมพ์ผสมผสานกับระบบวิเคราะห์การไหลของพลาสติก มาใช้ในการพัฒนาช่องทางวิ่งและช่องทางเข้า(Runner&Gate) ของพลาสติกให้มีความเหมาะสมมากที่สุด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดตั้งฐานการผลิตในประเทศเวียดนามและประเทศไทยเพื่อรองรับการผลิตตามความต้องการของลูกค้าด้วย ในอีกด้านหนึ่ง บริษัทฯ ยังได้พยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับระบบการนำเสียงผ่านกระดูก(Bone conduction)ที่ได้เริ่มดำเนินการแล้วเมื่อหลายปีก่อนอีกด้วย

จุดแข็งของบริษัท

เมื่อเริ่มก่อตั้งบริษัทฯ เราได้เริ่มต้นผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับยานยนต์ เช่น สวิตช์ ชิ้นส่วนพลาสติกภายนอกอื่น ๆ รวมทั้งชิ้นส่วนของเข็มขัดนิรภัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เป็นต้น โดยมีการผลิตและส่งมอบให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำเป็นจำนวนมากมาอย่างต่อเนื่อง ภายหลังยุคเศรษฐกิจฟองสบู่ บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต จากการผลิตงานต้นแบบ(prototype) มาเป็นการผลิตในปริมาณมาก(Mass Production) และได้จัดตั้งฐานการผลิตขึ้น 2 แห่งในต่างประเทศ รวมทั้งได้จัดทำระบบควบคุมคุณภาพและระบบควบคุมการผลิตขึ้นมารองรับต่อความต้องการด้านคุณภาพที่เข้มงวดในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ รวมถึงการลดต้นทุนของผลิตภัณฑ์ตามใบประกาศเกียรติคุณที่เราได้รับจากบริษัท TOKAI RIKA นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ตั้งเป้าที่จะขยายธุรกิจในสาขาใหม่ ๆ โดยดำเนินการค้นคว้าวิจัยทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมอย่างจริงจังในกิจการที่รัฐให้การช่วยเหลือและสนับสนุน

รายละเอียดของกิจการ

บริษัทเราเป็นผู้ผลิตแม่พิมพ์และแปรรูปพลาสติก โดยทำการผลิตแม่พิมพ์เพื่อใช้ในการฉีดขึ้นรูปชิ้นส่วนพลาสติก เช่น ชิ้นส่วนสวิตช์สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์ ชิ้นส่วนเข็มขัดนิรภัย, ชิ้นส่วนที่บังแดดและ ชิ้นส่วนป้องกันเสียงและแรงสั่นสะเทือนสำหรับรถยนต์ เป็นต้น นอกจากนั้นยังผลิตและจำหน่ายแม่พิมพ์ตามความต้องการของลูกค้าด้วย ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการฉีดขึ้นรูปพลาสติกนั้น ทางบริษัทฯ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนการทำแม่พิมพ์สำหรับทดลองผลิต(prototype) ไปจนถึงการผลิตในปริมาณมาก(Mass Production)และมีผลงานมากมายในหลากหลายผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะขยายกิจการออกไปในระดับสากล โดยการจัดตั้งฐานการผลิตขึ้นที่ประเทศเวียดนามในปีค.ศ.2000 และที่ประเทศไทยในปีค.ศ.2013 เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นในประเทศนั้นๆ ด้วย

จุดแข็งด้านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี

บริษัทเราได้ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการ "ทดลองผลิตด้วยแม่พิมพ์ทดลอง" ที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน ผสมผสานกับระบบวิเคราะห์การไหลของพลาสติก มาใช้ในการพัฒนาช่องทางวิ่งและช่องทางเข้า(Runner&Gate) ของพลาสติกให้เหมาะสมที่สุดตามความต้องการของลูกค้า เรามีอุปกรณ์ CAD/CAM ประสิทธิภาพสูง สำหรับออกแบบแม่พิมพ์ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในรูปแบบ 2D และ 3D ในด้านเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตแม่พิมพ์นั้น ทางเราได้นำเครื่องจักรที่ทันสมัยเข้ามาใช้ ซึ่งช่วยให้สามารถแปรรูปวัสดุที่มีความแข็งแปรรูปได้ยาก เช่น วัสดุที่มีส่วนผสมของเหล็กกล้า เป็นต้น สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับระบบการนำเสียงผ่านกระดูก(Bone conduction) ที่เราได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2010 ซึ่งมีอุปกรณ์ออสซิลเลเตอร์(Oscillator)ที่บริษัทฯ ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในการส่งสัญญาณนั้น ได้รับการประเมินว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับสูง ทางบริษัทฯ จึงมีแผนงานและตั้งเป้าที่จะพัฒนาอุปกรณ์ออสซิลเลเตอร์(Oscillator)ในรูปแบบอื่นๆ รวมทั้ง ขยายขอบเขตการใช้งานอุปกรณ์ออสซิลเลเตอร์(Oscillator)เหล่านั้น ด้วยการนำไปต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย

สารจากประธานบริษัท

บริษัทเราได้ขยายกิจการออกไปในระดับสากล ด้วยการก่อตั้งโรงงานขึ้นที่ประเทศเวียดนามมากว่า 22 ปี โรงงานแห่งนี้สามารถดำเนินการได้อย่างครบวงจรตั้งแต่ "การออกแบบแม่พิมพ์" "การฉีดขึ้นรูป" และ "การประกอบชิ้นส่วน" โดยเน้นการติดต่อธุรกิจกับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นในประเทศเวียดนามเป็นหลัก นอกจากนี้ ยังได้ก่อตั้งโรงงานในประเทศไทยเป็นฐานการผลิตแห่งที่ 2 ในต่างประเทศ ซึ่งได้เริ่มเปิดกิจการเมื่อปีค.ศ.2013 ซึ่งโรงงานในประเทศไทยสามารถดำเนินการได้อย่างครบวงจรเช่นกัน ตั้งแต่ "การออกแบบแม่พิมพ์" จนถึง "การฉีดขึ้นรูป"และรับคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกจากผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ได้แก่ สวิตช์และเข็มขัดนิรภัย เป็นต้น บริษัทฯ ตั้งใจที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ พร้อมทั้งช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด ภายใต้ความร่วมมือและการประสานงานกันระหว่างกลุ่มบริษัทในเครือ ทั้งในประเทศญี่ปุ่น ประเทศไทยและประเทศเวียดนาม

การจัดระบบภายในบริษัทฯ เพื่อบุกเบิกค้นหาตลาดและขยายกิจการไปยังต่างประเทศ

ทางบริษัทฯ ได้จัดทีมงานฝ่ายขายให้เป็นผู้ประสานงานและให้คำปรึกษาสำหรับคู่ค้ารายใหม่ ในกรณีที่มีความจำเป็นจะจัดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคเข้าร่วมสนับสนุนในการเจรจาด้วย อีกทั้ง บริษัทฯ ได้จัดเตรียมระบบให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อรองรับต่อความต้องการของลูกค้า ในกรณีที่ฐานการผลิตในต่างประเทศไม่สามารถตอบสนองหรือแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าได้ จากนี้ไปบริษัทฯ วางแผนการที่จะรับคำสั่งซื้อชิ้นส่วนยานยนต์ที่ได้ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมาใหม่ให้ครอบคลุมและครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดยใช้บริษัท SANKO MOLD & PLASTICS THAILAND เป็นจุดเริ่มต้นในการประสานงานกับบริษัทTOKAI RIKA (THAILAND) ซึ่งเป็นฐานการผลิตในประเทศไทยของบริษัทTOKAI RIKA และเป็นลูกค้าสำคัญของเรา รวมไปถึงบริษัท THAI SEAT BELT และบริษัทอื่น ๆ ที่เข้าไปประกอบกิจการในประเทศไทยด้วย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบการนำเสียงผ่านกระดูก(Bone conduction) ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ กำลังดำเนินการอยู่นั้น ทางบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายธุรกิจทั้งภายในและต่างประเทศ โดยใช้เงินทุนช่วยเหลือและการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ จากรัฐบาล

ประวัติการได้รับรางวัลและการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ

ประวัติการได้รับรางวัล

รางวัลพิเศษด้านการควบคุมคุณภาพสินค้า ปีงบประมาณ 2012 จากบริษัท TOKAI RIKA

การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ

ปาฐกถาในการสัมมนาในประเทศเวียดนาม เพื่อองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กคิวชู/บริษัทธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (วันที่ 12 มีนาคม ค.ศ.2010) , บทความเรื่องย่างก้าวสู่ความเป็นบริษัทระดับโลก ในหนังสือพิมพ์ชูบุเคไซ (วันที่ 11 เมษายน ค.ศ.2012)

ใบรับรองและใบอนุญาต

ISO9001:ได้รับเมื่อปีค.ศ.2004, ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมที่รัฐให้การสนับสนุน (Supporting Industry) (2 รายการ)
ECOACTION 21

ผลงานและการวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ

พัฒนาอุปกรณ์ออสซิลเลเตอร์(Oscillator) ที่ใช้ในระบบการนำเสียงผ่านกระดูก(Bone conduction) แบบใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมนาโกย่าซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติ (ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2013) ,
พัฒนาเครื่องเก็บรวมรวมเสียง (sound collector) โดยระบบการนำเสียงผ่านกระดูก(Bone conduction)กับสถาบันวิจัยอุตสาหกรรมเมืองนาโกย่า (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2013)

โรงงาน (ต่างประเทศ)

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง (ประเทศไทย), อมตะซิตี้ เบียนหัว (ประเทศเวียตนาม)

ประเภทธุรกรรม

การพัฒนาต้นแบบการผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) การพัฒนาร่วมการผลิตสัญญา ฯลฯ